Majsterkowanie

Majsterkowanie to sposób na przyjemne i ciekawe spędzenie czasu wolnego. Znakomicie rozwija ono u podopiecznych wyobraźnię przestrzenną, kreatywność, fantazję, zdolność do rozumowania przyczynowo-skutkowego a także wyrabia takie cechy jak: spostrzegawczość, dokładność, rzetelność, samodzielność, zręczność i zaradność, które są niezbędne w życiu każdego człowieka. Na zajęciach tych podopieczni mają również szansę zaprezentować wykonane przez siebie wyroby, mają możliwość poszerzenia wiadomości i doskonalenia umiejętności potrzebnych do wykonania określonego zadania.
Celem ogólnym zajęć jest rozwijanie u podopiecznych zdolności i zainteresowań konstrukcyjno-technicznych, stymulowanie aktywności poznawczej i twórczej, wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
Przy realizacji programu zajęć z majsterkowania wykorzystywane będą różne metody i formy pracy:
• oglądowe: pokaz, obserwacja, prezentacja
• słowne: pogadanka, objaśnienie, instruktaż, opis
• praktycznego działania: ćwiczenia, realizacja zadań
• formy: – praca indywidualna – praca zespołowa – praca zbiorowa.
Na zajęciach z majsterkowania podopieczni poznają i wykonują prace z wykorzystaniem wielu czynności technicznych, takich jak: modelowanie, cięcie, klejenie, malowanie, barwienie, lakierowanie, wycinanie, wyrzynanie, trasowanie, wiercenie, przybijanie, łączenie, itp.
Wychowankowie uczestniczący w zajęciach majsterkowicza zdobywają następujące wiadomości i umiejętności w zakresie:
• rozpoznawania i nazywania różnego rodzaju materiałów i technik ich obróbki,
• prawidłowego organizowania stanowiska pracy,
• bezpiecznego posługiwania się podstawowymi narzędziami, przyrządami i elektronarzędziami (przestrzeganie zasad bhp),
• właściwego dobierania narzędzi do danej pracy oraz utrzymywania ich w stanie sprawności,
• planowania, właściwego stosowania i oszczędnego gospodarowania różnymi materiałami,
• odpowiedniego przygotowywania i przechowywania materiałów,
• systematycznej pracy, – współdziałania w grupie, – cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do celu.